SHA Koordinator

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til at byggherren utpeker SHA-koordinator/er) for bygge- og anleggsprosessen.

Novaform har SHA koordinatorer som har nødvendig kunnskap og praktisk erfaring fra bygge- og anleggsplasser. Dette gjelder både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen (koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KU)) . De skal påse at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.


Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • Oppføring av bygninger,
 • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid,
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 • Riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 • Sanering og vedlikehold,
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer, – Graving, sprenging og annet grunnarbeid,

SHA-Koordinator for prosjekteringsfasen plikter:

 • sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
 • påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter
 • sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA-Koordinator for utførelsesfasen plikter:

 • følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
 • sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert
 • Å se til at arbeidsgivere følger opp at krav på forebyggende tiltak blir gjennomført
 • sørge for at det føres oversiktslister

Oppgaver ut over dette må avtales i den skriftlige avtalen mellom byggherre og Novaform v/koordinator.