SHA Koordinator

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til at byggherren utpeker SHA-koordinator/er) for bygge- og anleggsprosessen.

Novaform har koordinatorer som har nødvendig kunnskap og praktisk erfaring fra bygge- og anleggsplasser. Dette gjelder både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. De skal påse at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.


Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

  • Oppføring av bygninger,
  • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid,
  • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
  • Riving, demontering, ombygging og istandsetting,
  • Sanering og vedlikehold,
  • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer, – Graving, sprenging og annet grunnarbeid,

 

SHA-Koordinator for prosjekteringsfasen plikter:

a) Å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt og
b) Å sørge for utarbeidelsen av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Den skal bygge på risikoforhold som blir avdekket under planleggingen og prosjekteringen og legges ved tilbudsgrunnlaget

 

SHA-Koordinator for utførelsesfasen plikter:

a) Å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
b) Å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige    arbeidsoperasjoner
c) Å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
d) Å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
e) Å se til at arbeidsgivere følger opp at krav på forebyggende tiltak blir gjennomført
f) Å sørge for at det føres oversiktslister

 

Oppgaver ut over dette må avtales i den skriftlige avtalen mellom byggherre og Novaform v/koordinator.