Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse for prosjekter innen både bygg og anlegg. Prosjektleder er nærmeste ledd til oppdragsgiver og vil normalt ha byggelederen under seg ved delte entrepriser. For totalentrepriser kalles denne rollen “Byggherreombud”.

Prosjektleder er nærmeste leddet til en oppdragsgiver/byggherre. Prosjektleder har det overordnede ansvaret for planlegging og  gjennomføring av et bygg- og anleggsprosjekt. Prosjektlederen bistår byggherren med faglige råd og henter inn nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.


Ansvar og fullmakt:

Prosjektleder er byggherrens nærmeste fagperson innen bygg og anlegg, og skal fortløpende gi byggherren råd igjennom prosjektet og innhente nødvendig kompetanse for å sikre en god gjennomføring av byggverket/anlegg. Prosjektlederen vil etter en fullmaktavtale gjøre avtaler med leverandører på vegne av byggherren.  Normalt vil en prosjektleders oppdrag underlegges bestemmelsene i «Norsk Standard for byggelederoppdrag NS 8403».


Lojalitet:

Prosjektleder er byggherrens forlengede arm og har det overordnede ansvaret for prosjektorganisasjonen. Prosjektleder skal tilse at hele prosjektorganisasjonen bidrar til at byggherren får overlevert et bygg/anlegg innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet.


Oppgaver inne prosjektledelse som vanligvis omfattes:

 • Bistå byggherre med å komme i gang med et prosjekt
 • Etablere en prosjektorganisasjon for planlegging og utførelse
 • På vegne av byggherre engasjere ansvarlig søker
 • På vegne av byggherre engasjere SHA organisasjon iht. Byggherreforskriften
 • Bistå byggherre og ansvarlig søker i naboforhold og mot myndigheter
 • Brukeravklaringer med byggets kommende brukere
 • Ansvar for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
 • Gjennomføre tilbudsprosess og forhandle fram kontrakt med utførende
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende ( i samarbeid med advokat)
 • Overordnet ansvar for prosjektets økonomi
 • Følge opp byggeledere
 • Følge opp avvik, endringer og tvister i samarbeid med byggeledere
 • Utarbeide månedsrapport til byggherre om framdrift, økonomi, kvalitet og SHA
 • Ansvar for overtakelse og prosjektavslutning