Byggeledelse

Byggeleder er en bygningskyndig person som på vegne av byggherren organiserer og styrer entreprenørene i oppdrag hvor det brukes delte entreprise. Vanligvis rapporterer byggeleder til en prosjektleder. Ved mindre prosjekter kan han/hun også rapportere direkte til byggherre/oppdragsgiver.

Novaform har lang erfaring i å styre store og små bygge- og anleggsprosjekt. Våre byggeledere har bakgrunn fra bygg, anlegg og tekniske fag, og vi tilbyr byggeledere innen alle fag på et byggeprosjekt.

 

Ansvar og fullmakt:

Byggeleder er en fagperson og skal påpeke forhold og avvik som ikke er i tråd med beskrivelse, tegninger, forskrifter og generelt god byggeskikk. Dersom en byggeleder ikke påpeker forhold som han burde ha oppdaget eller gjort noe med kan byggeleder havne i erstatningsansvar iht. «Norsk Standard for byggelederoppdrag NS 8403». En byggeleder har fullmakt til å på vegne av byggherre å inngå avtaler om innkjøp og leveranser med leverandørene innenfor beløp regulert i NS 8403 om ikke annet er avtalt.


Lojalitet:

Byggeleder skal fronte byggherrens interesser mot entreprenør og arbeide for at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet.

 

Oppgaver som byggeledelse vanligvis omfatter:

 • Daglig oppfølging med aktiviteter på byggeplass
 • Jevnlig avholde og referere byggemøter
 • Jevnlig rapportere om prosjektet
 • Delta i vernerunder og ha fokus på SHA/HMS
 • Følge opp fremdrift og rapportere om fremdriftsproblemer
 • Følge opp at leveransen er iht. beskrevne ytelser
 • Følge opp kvalitet og avvikssystem
 • Følge opp at utførende har tilgang til nødvendige tegninger og beskrivelser
 • Attestere på timelister for leverandører/UE og føre kontroll med tid og mengde forbruk
 • Attestere fakturaer og følge opp endringer
 • Arrangere og delta på befaringer på byggeplass