582A1605

Sotra Sambandet

Nytt Sotrasamband er et prosjekt som strekker seg fra Storavatnet til Kolltveit, og som består av ny firefelts motorvei, flere tunneler, broer og viadukter, fortau og sykkelveier. Og ikke minst ny Sotrabro med fire kjørefelt, egne felt for sykkel- og gangtrafikk, som blir 30 meter bred, 900 meter lang, med 145 meter høye tårn. Det skal også bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. 

Coorporate Social Responsability (CSR) / Onboarding

Arbeid med oppfølging av seriøsitet internt og hos involverte kontraktsmedhjelpere. Gjennomføring av kontroller av blant annet bosted, samt lønns- og arbeidsvilkår. Oppfølging av leverandørkjeder, utenlandske firma, tilrettelegging og implementering av maler i system for videre håndtering av påseplikt og etterlevelse av kontraktskrav. Bistand til utarbeidelse av rutiner og prosedyrer. Rapportering til Statens Vegvesen og ivaretakelse av Sotra Link Construction sin interesse i møter med både SVV og eksterne parter som A-krim, Politi, Skatt, fagorganisasjoner og Arbeidstilsyn. Registrering og oppfølging av nye kontraktsmedhjelpere i henhold til krav fra Statens Vegvesen. 

HMS rådgivning

Bistand med rådgivning innen HMS fra tidlig i prosjektet. Blant annet med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer, valg og etablering av systemer, koordinering og dialog med andre avdelinger, oppfølging av arbeider på anleggsområder (vernerunder, daglige inspeksjoner, SJA, maskinkontroll, etc.), bistand ved tilsyn og oppfølging av pålegg, dialog med kontraktsmedhjelpere vedr. HMS og koordinering. 

Rådgiver kontrakt og prosesskoder

Bistand for å øke forståelse og bruk av rette prosesser samt utarbeidelse av tilbudsoppsett og kontraktstyper.

Kort om jobben

Kunde: Sotra Link AS

År: 2022 ->

Segment: Samferdsel

Kategori: Bro, Fylkesvei, Gang- og sykkelvei, Tunnel, Vei

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 23 MRD