Engviklia_Bruvoll

Engviklia – Bruvoll

Mellom AS bygger ny 132 kV høyspenttrasè fra Rensvik trafo til Bruvoll trafo. Dette prosjektet gjelder for delstrekning Engviklia-Bruvoll og inkluderer bygging av 2,4 km ny 132 kV-luftledning med komposittstolper. Strekningen går fra eksisterende fjordspennbukker ved Engviklia til eksisterende 66 kV Kjørsvik – Bruvoll ved Steinvikskaret.

Utbyggingen skal øke forsyningssikkerheten for Averøy, og er i tillegg en forberedelse til senere spenningsoppgradering av hele regionalnettforbindelsen i området til 132 kV. Ved å bygge anlegget dubleres forbindelsen inn til eksisterende stasjon ved Bruvoll. For å møte kommende behov for spenningsoppgradering bygges ledningen med 132 kV-materiell og utførelse, men den vil ha driftsspenning 66 kV fram til resten av anlegget har blitt oppgradert. Ledningen er dimensjonert for en overføringsevne på 200 MW. 

Kort om jobben

Kunde: Mellom AS

År: 2023-2024

Segment: Energi, Infrastruktur

Kategori: Kraftnett, Linjebygg

Region: Møre og Romsdal

Prosjektkostnad: 25 MNOK

Oppgaver: Byggherrens representant, SHA Koordinator