Jåttå

Bussveien Stasjonsveien – Gausel

Bussveien bygges på fylkesvei 44 fra Stasjonsveien til Gauselvågen, mellom Sandnes og Stavanger.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken på Nord-Jæren og regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontransport i byområdene skjer ved at folk reiser kollektivt, sykler og går.

Der Bussveien skal gå, bygges det egne felt for bussene og det planlegges rette veistrekninger uten unødvendige svinger inn på holdeplasser eller i rundkjøringer. Bussveien skal prioriteres i veikryss, samt at der hvor bussene må kjøre i blandet trafikk, vil trafikale tiltak sørge for at bussen blir prioritert. Sentralt for prosjektet er å legge til rette for at bussene kan kjøre upåvirket av rushtid og køer.

Denne delen av Bussveien som Novaform bidrar inn i er det største prosjektet i Bussveien. Strekningen går mellom den ferdige bussveien på Vaulen og bussvei-strekningen på Gausel som bygges nå. Strekningen skiller seg fra andre delstrekninger ved at Bussveien får egen trase uten biltrafikk, med fortau og sykkelfelt på begge sider. I tillegg blir det ca. 450 meter kulvert for biltrafikk ved Hinnasvingene og ca. 165 meter bru over jernbanen ved Hinnavågen.

Det skal også bygges et lokk over rundkjøringen hvor bilene kjører under, og de som reiser kollektivt benytter toppen av lokket.

Novaform bidrar med byggeleder konstruksjon.

Kort om jobben

Kunde: Rogaland Fylkeskommune

År: 2020 - 2026

Segment: Samferdsel

Kategori: Fylkesvei, Mobilitetstiltak, Vei

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 2,4 Milliarder Nok

Oppgaver: Byggeledelse