Åpenhetsloven

Bakgrunn

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) av 18.juni 2021 trer i kraft 1.juli 2022. Novaform Gruppen AS med datterselskaper (heretter Novaform) er omfattet av loven i medhold av lovens definisjon av større virksomheter i § 3 bokstav a.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomheter som faller inn under loven er i henhold til § 4 pliktig til å foreta aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med bakgrunn i ovennevnte, har Novaform foretatt en aktsomhetsvurdering med tilhørende tiltak.

Aktsomhetsvurdering med tiltak

Novaform har to roller: leverandør til private og offentlige oppdragsgivere, samt kjøper av varer og tjenester fra andre virksomheter.

Novaform har en risikobasert tilnærming og tar utgangspunkt i OECD’s modell som grunnlag for aktsomhetsvurderinger.

1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

Vi har en tydelig bærekraftstrategi med konkrete mål, og kommuniserer vårt ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og ansvarlig innkjøp. Våre etiske retningslinjer er forankret i organisasjonen. Vi fokuserer på stadig å forbedre vår leverandørevaluering for innkjøp.

2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser

For å være oppdatert har vi kontinuerlig fokus på våre leverandører. Vurdering og kartlegging av leverandør risiko er ut fra land/geografi, region, bransje og leverandørens størrelse i form av leveranse til oss.

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

Vi tilstreber å kun benytte leverandører som har dokumentasjon på at de arbeider under anstendige forhold og at menneskerettigheter respekteres. Å styrke forankringen av åpenhetsloven i innkjøpsprosessen blir viktig fremover.

4. Overvåk gjennomføring og resultater

Vi har jevnlig overvåkning av leverandørene våre for å sikre etterlevelse. Avvik registreres i vårt avvikssystem og følges opp.

5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert

Alle med spørsmål om Novaform sitt arbeid rundt åpenhetsloven kan sende mail til bkj@novaform.no.

6. Gjenoppretting der det er nødvendig

Leverandørrollen

I rollen som leverandør, har Novaform ansvar og risiko for at grunnleggende menneskerettigheter og at anstendige arbeidsforhold er overholdt både for egne ansatte og ansatte hos de underleverandører og samarbeidspartnere vi benytter.

Våre ansettelseskontrakter og oppfølgingen av disse er i samsvar med gjeldende arbeidsmiljølovgivning, pensjonslovgivning og ferielovgivning. Vi anser at risikoen for brudd på åpenhetsloven for egne ansatte som liten og iverksetter derfor ikke tiltak for disse.

Novaform krever i kontrakter med våre underleverandører og samarbeidspartnere at disse overholder grunnleggende menneskerettigheter og sikrer sine ansatte anstendige arbeidsforhold. Novaform benytter i all hovedsak norske underleverandører og samarbeidspartnere. Med bakgrunn i dette, anser vi at risikoen for brudd på åpenhetsloven er liten. Vi vil imidlertid regelmessig, minst en gang i året, spørre våre samarbeidspartnere om disse overholder kravene for å sikre at det ikke foreligger brudd på loven. Brudd på loven medfører at Novaform sier opp kontrakten hvis ikke underleverandøren eller samarbeidspartneren iverksetter tiltak.

Når det gjelder våre oppdragsgivere, anser vi risikoen for brudd på loven som liten. Våre oppdragsgivere er i all hovedsak norske virksomheter. I de tilfeller Novaform har en prosjektadministrativ rolle som kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal vi bidra til at byggherre overholder loven. Vi jobber i all hovedsak for byggherrer, men har imidlertid noen oppdragsgivere som er entreprenører. I den grad disse bruker utenlandske underentreprenører vil det være en risiko for at underentreprenøren ikke overholder norske krav til helse, miljø og sikkerhet, samt arbeidsvilkår. For disse oppdragsgiverne vil Novaform regelmessig, minst en gang i året, spørre dem om de overholder kravene i åpenhetsloven.

Kjøperrollen

Novaform kjøper i beskjeden grad varer og tjenester.

Når det gjelder tjenester, kjøper vi først og fremst verktøy for administrasjon av ansatte og drift av IT og nettsider. Vi legger vekt på å kjøpe disse tjenestene fra anerkjente norske virksomheter og anser at risikoen for brudd på loven er liten. Det iverksettes derfor ikke spesielle tiltak mot disse.

Ved innkjøp, leie og leasing av varer som arbeidsklær, verneutstyr, PC-er, skrivere, flyreiser og hotelltjenester, skal dette gjøres av norske, anerkjente leverandører. Novaform har liten mulighet til å kontrollere våre leverandørers kjede av underleverandører, og har ikke ressurser til å foreta revisjoner for å se om kravene i loven er overholdt. Vi er derfor avhengig av et tillitsbasert forhold til våre leverandører for å være trygg på at disse overholder loven. For å redusere risikoen for brudd på loven, vil vi søke å inngå avtaler med virksomheter som har foretatt aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven. Vi vil videre, der det er mulig, kjøpe produkter som oppfyller krav i anerkjente merkeordninger som Fair Trade og Max Havelaar. Novaform vil regelmessig, minst en gang i året, spørre våre leverandører om de overholder kravene i åpenhetsloven. Brudd på loven medfører at Novaform sier opp kontrakten hvis ikke leverandøren iverksetter tiltak.

Redegjørelse

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger i 2023 har vi ikke avdekket brudd. Vi har avdekket en høyere potensiell risiko for to av våre leverandører som kommer til å bli fulgt opp. 

I og med at ingen brudd er avdekket, så har vi iverksatt tiltak for å rette opp skade.

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan Novaform jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Send en skriftlig henvendelse til bkj@novaform.no