Jåttå

Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen

NOVAFORM BIDRAR MED TO SENTRALE ROLLER I DETTE MILLIARDPROSJEKTET

Bussveien bygges på fylkesvei 44 fra Stasjonsveien til Gauselvågen, mellom Sandnes og Stavanger.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken på Nord-Jæren og regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontransport i byområdene skjer ved at folk reiser kollektivt, sykler og går.

Der Bussveien skal gå, bygges det egne felt for bussene og det planlegges rette veistrekninger uten unødvendige svinger inn på holdeplasser eller i rundkjøringer. Bussveien skal prioriteres i veikryss, samt at der hvor bussene må kjøre i blandet trafikk, vil trafikale tiltak sørge for at bussen blir prioritert. Sentralt for prosjektet er å legge til rette for at bussene kan kjøre upåvirket av rushtid og køer.

Denne delen av Bussveien som Novaform bidrar inn i er det største prosjektet i Bussveien. Strekningen går mellom den ferdige bussveien på Vaulen og bussvei-strekningen på Gausel som bygges nå. Strekningen skiller seg fra andre delstrekninger ved at Bussveien får egen trase uten biltrafikk, med fortau og sykkelfelt på begge sider. I tillegg blir det ca. 450 meter kulvert for biltrafikk ved Hinnasvingene og ca. 165 meter bru over jernbanen ved Hinnavågen. Det skal også bygges et lokk over rundkjøringen hvor bilene kjører under, og de som reiser kollektivt benytter toppen av lokket.

Byggestart

Prosjektet er i gang med forberedende arbeider langs strekningen allerede og regner med å være i gang for fullt etter sommerferien.

I området ved rundkjøringen på Jåttå åpner vi Bussveien desember 2024 samtidig med kollektivtrasèen til det nye sykehuset som bygges i Stavanger (SUS). Prosjektet skal i sin helhet være ferdigstilt sommeren 2026.

De totale prosjektkostnadene er ca. kr. 2,4 milliarder. Fra Novaform er Trygve Aaslid med som byggeleder konstruksjon og Tony Helles som byggeleder veg og grunn.

Les gjerne mer om prosjektet her:

Bussveien – Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Bussveien: Risa og Kruse Smith er tildelt kontrakt på 1,4 mrd – Veier24.no

Fakta om Bussveien

  • Reguleringsplan vedtatt 19. oktober 2020
  • Strekningen er cirka to og en halv kilometer lang
  • Kulvert under bakken for biltrafikk i Hinnasvingene
  • Lokk over den store rundkjøringen ved Jåttå videregående skole blir sentralt knutepunkt mellom jernbane, bussvei og kollektivtrasé til nye Stavanger Universitetssykehus
  • Stavanger kommune planlegger en ny bydel i Jåttåvågen, med 1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser
  • Bussveien er en utløsende faktor for å gjennomføre den planlagte utviklingen og samtidig nå målet om å få flere til å reise kollektivt
  • Når Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen er ferdig, har man sammenhengende bussvei mellom Hillevåg i Stavanger og Sandnes sentrum.
  • Det bygges gang- og sykkelveg langs Bussveien, slik at det blir bedre for myke trafikanter