data=NW34OZo9cUx-1NXIh59ilrbvyy4tDX9c2UGwfOqL0xH9Eoflg6EkNEoYqEpQOwtI1SITHZpH7x51cQ0tWPKSEKO7bIp1V1JxvxxwH0SdVXBdXXdeqHUZV1LLx3os165y3-2Hq7VnDh6ak0VTQUFkPx03pVMdeTldZ9