243085af-ed0a-4d9b-9d7b-839338811c70.1

E39 Hove – Sandved

Eksisterende 2-felts motorveg skal utvides til firefelts-motorveg med midtdeler. Planen gjelder for en strekning på 1550 m på E39 fra Hove til Sandved. Vegen skal bli en 23-26 meter bred 4-feltsveg. Krysskapasitet Kryss med fv. 325 Jærveien skal bygges om ved at sørgående på-rampe legges sammen med sørgående av-rampe (rundt legevakt/brannstasjon). Rampekryssene bygges om til rundkjøringer. Kryss med rv. 13 bygges om for å kunne håndtere økt trafikk til/fra rv. 13 og tilknytning til fv. 330 Hoveveien. Fylkesveg 325 Jærveien Strekningen skal utvides fra 2 til 4 felt i en lengde på ca 800 m, fra kryss med Sandskaret sørover nesten fram til Damsgård. Kryssene med rampene fra E39 bygges om til rundkjøring, eksisterende rundkjøring med Sandvedhagen utvides. De to nye feltene i Jærveien kan brukes til kollektivfelt. Riksveg 13 Rv. 13 utvides til 4 felt fra fv. 334 Ålgårdsveien vestover mot kryss med E39. Dagens bru over E39 må erstattes av en bredere bru. På vestsiden av krysset legges det til rette for tilknytning til fv. 330 Hoveveien. Gang-sykkelveg Landbruksveg/gang-sykkelveg krysser E39 på bru på Hove ca 150m sør for rv. 13. Langs fv. 325 Jærveien er det lagt til rette for sykkelfelt på begge sider av vegen. I tillegg er det separat gang-sykkelveg på begge sider av Jærveien. Gang-sykkelvegen er sammenhengende på vestsiden, men er på østsiden brutt under Sandved bru (E39). Gang-sykkelvegkryssing skjer planfritt, enten i undergang eller på bru. Gangvegsystemet har forbindelse til turvegene i Sandvedparken. Støyskjerming Retningslinjene i T-1442 ligger til grunn for støyskjermingstiltakene i planen. Reguleringsplanen viser plassering av støyvoller og støyskjermer. For noen boliger vil det være behov for ytterligere tiltak i form av lokal skjerm/fasadetiltak. Detaljer om dette er beskrevet i støyrapport med tilhørende tegninger.

Kort om jobben

Kunde: Statens Vegvesen

År: 2015 - 2017

Prosjekttype: Veganlegg

Kategori: Offentlig anlegg

Prosjektkostnad: 340 mill

Oppgaver: Byggeledelse